www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne

Badanie efektywności wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego

Autor:

Maciej Dudek

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr inz. Piotr Kadłuczka

Recenzent:

dr inz. Marek Kisiel-Dorohinicki

Uczelnia:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunek:

Automatyka i Robotyka

Data powstania:

2009-06-05

Data zamieszczenia na portalu:

2009-07-20 14:50:07

Opis pracy:

Celem niniejszej pracy jest przebadanie najistotniejszych elementów wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego. Należą do nich: topologia połączeń, rozmiar i interwały między migracjami oraz metoda selekcji migrantów. Dokonano przeglądu istniejących opracowań dotyczących wielo-populacyjnych algorytmów. Ponadto opisano problem przewczesnej zbieżności, jak również różne pomysły na przeciwdziałanie mu.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.