www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Wstęp » Cel i zawartość pracy

Cel i zawartość pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie badań nad pięcioma elementami wielopopulacyjnego algorytmu genetycznego: topologią połączeń, częstotliwością migracji osobników, liczebnością migracji, metodą wyboru osobników do migracji oraz sposobem sterowania populacją. Testowanym problemem jest symetryczne zagadnienie komiwojażera. W pracy proponowany jest mechanizm utrzymania różnorodności w populacji, będący oryginalnym pomysłem autora. Usprawnienie realizujące kompromis między zbieżnością algorytmu a zróżnicowaniem rozwiązań ma na celu, poprzez sterowanie przebiegiem algorytmu, poprawę jego efektywności.

Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do tematyki algorytmów ewolucyjnych. Zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć zawartych w pracy oraz matematyczny opis problemu będącego zagadnieniem testowym algorytmu. Rozdział drugi zawiera przegląd literatury dokonanej pod kątem problemu przedwczesnej zbieżności oraz sterowania różnorodnością w algorytmach genetycznych. W kolejnym rozdziale opisano testowane algorytmy oraz zastosowane usprawnienia. Rozdział czwarty opisuje metodykę badań eksperymentalnych oraz źródła instancji testowych. W rozdziale piątym autor przedstawia wyniki i omówienie przeprowadzonych testów. Dodatek A zawiera szczegóły implementacji algorytmu i opis użytych technologii. Dodatek B stanowi spis zawartości płyty kompaktowej.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę przeprowadzonych eksperymentów (ponad 5000) szczegółowe wyniki zaprezentowano w formie elektronicznej na załączonej płycie CD. W pracy umieszczono jedynie zbiorcze opracowanie w postaci tabel pod kątem badanych problemów.komentarze

Celem pracy jest prowadzenie badań. Zwykle cel to odpowiedź na jakieś pytanie - o jakość, o istotność, o przydatność. Samo prowadzenie badań nie może być celem

skomentowano: 2009-07-21 22:18:06 przez: recenzent

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.