www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Wielopopulacyjny Algorytm Genetyczny dla Zagadnienia TSP » Implementacja

Implementacja

Poniższy algorytm stanowi wersję bazową, która służy jako podstawa do testowania zmian i badania wpływu różnych jego elementów składowych. Opisano tylko te operatory, które zostały zastosowane w pracy.

Reprezentacja rozwiązania

Rozwiązanie zostało zakodowane w postaci całkowitoliczbowej - wektora liczb reprezentujących kolejne miasta.

π = (π(1),..., π(n))                                                            (3.4)

Dopuszczalnym zbiorem rozwiązań jest zbiór permutacji miast. Przykładowe rozwiązanie dla wielkości zagadnienia 7 wygląda następująco: [5 - 6 - 3 - 1 - 2 - 4 - 7]. Reprezentowana trasa przebiega między miastami sąsiadującymi ze sobą w wektorze, natomiast ostatnie miasto łączy się z pierwszym.

Funkcja przystosowania

Funkcją przystosowania jest funkcja celu o postaci:Suma odległości pomiędzy poszczególnymi miastami trasy daje wartość funkcji przystosowania (ang. fitness). Optymalizacja zagadnienia polega na poszukiwaniu minimum.

Topologia

Liczebność całej populacji wynosi Npop. Na całą populację składa się S jednakowych podpo-pulacji o rozmiarze Npodpop, przy czym Npop = S * Npodpop.

Podpopulacje wymieniają się osobnikami według topologii TOP. Spektrum różnych zaimplementowanych topologii można znaleźć w tabeli 5.2.

Selekcja

Selekcja osobników odbywa się w trzech momentach algorytmu:

1.  Po ewaluacji osobników następuje selekcja do kolejnej generacji - Selekcja międzygeneracyjna.

2.  Po selekcji generacyjnej następuje selekcja między podpopulacjami - Selekcja migracyjna.

3.  Po wyborze chromosomów do migracji następuje selekcja osobników w podpopulacji docelowej, które zostaną z niej usunięte, aby zwolnić miejsce dla nadchodzących migrantów -Selekcja osobników do usunięcia.

Selekcja turniejowa

Selekcja turniejowa o rozmiarze r odbywa się poprzez losowych wybranie r osobników i wybór najlepszego spośród nich.

Wybór losowy

Wybór każdego osobnika dokonuje się z jednakowym prawdopodobieństwem.

Operatory

Operator krzyżowania - PMX

Operator PMX nazywany jest także krzyżowaniem z częściowym odwzorowaniem. Przebiega on według następującego algorytmu:

1. Z przedziału [1, maxCrossoverLength] losuj długość segmentu krzyżowania crossLength (maxCrossoverLength < n).

2. Losuj locus1 z przedziału [1, n - crossLength].

3. locus2 := locus1 + crossLength

4. SegmentParent1 := Parent1[locus1, locus2]

5. SegmentParent2 := Parent2[locus1, locus2]
for all locus = 1 .. n do

soughtAllele = Parent1[locus]

if (SegmentParent1 zawiera soughtAllele) then

newLocus := pozycja soughtAllele w SegmentParent1

newAllele := SegmentParent2[newLocus]
else if
(SegmentParent2 zawiera soughtAllele) then
newSoughtForAllele := soughtAllele
while (SegmentParent2 zawiera newSoughtAllele) do

newLocus := pozycja newSoughtAllele w SegmentParent2
newSoughtAllele := SegmentParent1[newLocus]
end while

newAllele := newSoughtAllele
else

newAllele := soughtAllele
end if

Child[locus] := newAllele
end forRysunek 3.1: Przykład działania operatora PMX

Analogicznie tworzy się drugiego potomka, lecz tym razem wybierany jest przedział z drugiego rodzica.

Zaimplementowano także operatory OX i CX, których opis można znaleźć w [14] oraz krzyżowanie GSX ([35]). W testach pomocniczych spośród wszystkich czterech operatorów najbardziej skuteczny okazał się PMX, więc został on wybrany do algorytmu bazowego. Krzyżowanie zachodzi z prawdopodobieństwem Pc.

Operator mutacji - inwersja

Inwersja polega na odwróceniu fragmentu trasy o losowej długości i losowym rozmieszczeniu. Zachodzi z prawdopodobieństwem Pm.Rysunek 3.2: Przykład działania operatora inwersji

Rozważano także użycie prostej mutacji zamiany dwóch miast (ang. swap), lecz po zastosowaniu jej uzyskano gorsze rezultaty.

Ponadto zaimplementowano heurystykę 2opt (por. [35]) będącą operatorem unarnym. Heury-styki używane są często w miejsce operatorów mutacji. 2opt należy do rodziny heurystyk Lin-Kernighan (por. [25]). Okazała się niezwykle skuteczna, szczególnie przy wysokim współczynniku prawdopodobieństwa mutacji (nawet równym 1). Jednak użycie jej w testach znacznie zniekształciłoby wyniki:

 • Jest to operator optymalizacji lokalnej dla konkretnego zagadnienia (TSP). Użycie go nie pozwoliłoby wnioskować o skuteczności przetestowanych rozwiązań dla innych zagadnień.
 • Czas trwania jest zarówno nieprzewidywalny, jak i znacznie dłuższy od standardowych algorytmów. Pierwsza generacja trwa wielokrotnie dłużej od pozostałych wskutek optymalizacji lokalnej losowo wygenerowanych osobników.
 • Klasyczna mutacja służy zwiększeniu różnorodności populacji, natomiast specjalizowany operator optymalizacji lokalnej działa w kierunku zmniejszenia różnorodności. Przy użyciu 2opt zaobserwowano drastyczny spadek różnorodności (bliski 0) już po pierwszej generacji.

  Z powyższych powodów, mimo wysokiej jakości generowanych rozwiązań, zrezygnowano z użycia heurystyki na rzecz klasycznego operatora mutacji.

  Kryteria zakończenia obliczeń

  Użyto trzech kryteriów stopu algorytmu, przy czym spełnienie któregokolwiek z nich skutkuje zakończeniem obliczeń:

  1.  Znalezienie rozwiązania optymalnego.

  2. Nieznalezienie lepszego od dotychczas najlepszego rozwiązania przez Inoimprov kolejnych generacji.

  3. Upłynięcie I max generacji.

  Granica dwóch tysięcy generacji została wyznaczona w testach pomocniczych na przykładzie docelowych instacji. Przyrost jakości po przekroczeniu tej granicy był znikomy i występował w niewielkiej liczbie przypadków.  komentarze

  Według mnie algorytm podany przez Autora artykułu jest błędny. Czy autor próbował implementować na jego podstawie program?

  Wrzucam swoją implementację w języku R, ponieważ zauważyłem w Internecie brak przykładowych implementacji.

  http://pastebin.com/7FMfrzfp

  skomentowano: 2013-01-06 00:00:36 przez: Przemek

 • Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.