www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Wielopopulacyjny Algorytm Genetyczny dla Zagadnienia TSP » Schemat algorytmu

Schemat algorytmu

Organizację populacji oraz jej przetwarzanie przedstawia uproszczony schemat algorytmu:
for all s ∈ 1..S do

Podpopulacjas← utwórz populację początkową o liczebności Npodpop
end for

generacja← 0
loop generacjageneracja + 1
for all Podpopulacjas, s ∈ 1..S do

Ewaluuj osobniki.
(Jeśli zachodzi) Steruj dynamicznie parametrami podpopulacji.
Przeprowadź krzyżowanie prawdopodobieństwem Pcs.
Zastosuj mutację z prawdopodobieństwem Pms.
Wylosuj osobniki do kolejnej generacji.
Wylosuj osobniki do migracji.
Wyślij migrantów według topologii TOP.
end for

for all Podpopulacjas, s ∈ 1..S do
Wylosuj osobniki do usunięcia.
Przyjmij migrantów.
end for
if
Spełniono którykolwiek warunek stopu then

Zakończ algorytm. Zwróć rozwiązanie pseudooptymalne best(run).
end if
end loopkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.