www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Wyniki badań » Badanie 1. Topologia.

Badanie 1. Topologia.

Przebadano łącznie 11 różnych topologii (tab. 5.2). Tworząc różne topologie poczyniono następujące założenia:

1.  Liczebność całej populacji jest równa 2000, co skutkuje różną liczebnością podpopulacji.

2. Całkowity strumień migracji jest stały. Liczbę tę przyjęto na 64, czyli 3,2% całej populacji.

Tablica 5.1: Wpływ topologii na względną różnicę jakości - D (por. wzór 4.3).

Instancje n-1 n-8 n-16 o-8-a o-8-b o-l6-a o-l6-b h-8421 h-931 h-441 hip-16
eil51 6.71 4.46 6.48 3.57 5.40 4.88 6.38 5.35 4.93 5.54 4.93
berlin52 7.79 5.77 4.50 7.45 8.41 8.02 4.84 5.62 5.60 6.09 6.66
st70 7.64 7.32 11.17 7.79 7.61 6.19 8.36 7.26 9.69 5.48 6.52
eil76 8.92 9.37 13.05 6.62 9.07 8.40 7.84 9.85 7.77 11.08 8.88
pr76 5.36 6.19 10.03 5.29 7.21 6.61 6.19 7.01 6.85 6.29 6.06
rat99 11.87 15.18 19.60 13.10 13.82 8.29 8.55 19.08 16.05 13.67 12.14
kroAlOO 8.36 14.16 20.80 7.58 10.98 6.87 8.79 15.16 18.67 12.26 7.89
kroBlOO 9.28 13.84 19.35 11.56 9.46 8.20 5.91 16.30 15.14 13.16 8.51
kroClOO 10.97 14.35 25.79 8.59 10.54 8.51 13.58 15.96 14.90 12.02 10.83
kroDlOO 10.20 11.82 19.69 8.82 10.75 9.91 7.65 15.56 16.28 13.41 11.41
kroElOO 11.10 13.46 19.44 8.16 6.50 7.67 7.14 12.99 16.48 9.70 8.80
rdlOO 10.87 13.02 22.76 9.30 11.63 9.96 10.83 16.62 18.67 11.38 11.26
eillOl 10.75 13.26 17.71 10.11 10.43 9.89 9.67 15.33 13.90 12.21 8.46
linl05 8.42 13.83 28.38 10.65 10.53 5.38 9.25 21.09 21.18 11.96 7.36
prl07 9.04 10.78 16.80 6.34 7.91 10.13 8.21 11.16 12.28 7.62 10.54
prl24 7.58 28.42 35.74 6.15 6.93 5.88 6.16 27.10 33.61 22.72 5.46
bierl27 9.21 15.97 25.70 10.21 9.54 9.00 7.50 21.70 16.97 14.11 9.42
chi 30 12.60 20.06 31.45 10.53 10.04 9.57 9.46 28.07 27.63 18.71 10.33
prl36 11.38 19.71 31.92 11.61 13.93 10.49 10.89 28.28 25.51 20.61 13.34
prl44 10.41 37.63 59.98 10.59 13.46 7.66 6.48 46.31 47.04 39.04 6.79
chl50 15.28 31.45 46.54 11.05 9.52 12.43 14.14 40.11 38.71 29.76 10.60
kroA150 13.15 35.93 45.25 10.96 11.91 10.99 11.28 38.08 36.72 29.16 9.88
kroB150 12.26 28.51 46.10 10.23 11.30 12.07 11.69 39.01 41.27 23.71 10.77
ul59 17.31 40.22 57.07 15.76 14.15 14.99 10.85 48.18 44.52 33.70 13.93
Średnia 10.27 17.70 26.47 9.25 10.04 8.83 8.82 21.30 21.27 15.97 9.20

Tablica 5.2: Testowane topologie.
Przesłanką dla stworzenia modeli hierarchicznych było założenie, że podpopulacje z wyższych poziomów przekazywałyby produkty ewolucji podpopulacjom z poziomów niższych, w których dokonywałaby się ich rywalizacja. Model h-8421 przypomina strukturą turniej w systemie pucharowym - do najniższego poziomu dochodzi typ osobnika, który przetrwał każdą z walk toczących się poziomach wyższych. Model jednopopulacyjny oraz modele podpopulacji niezależnych służą weryfikacji opinii, że model z migracjami jest od nich lepszy.

Wyniki znajdują się w tabeli 5.1. Założenia co do skuteczności modeli hierarchicznych okazały się błędne. Najgorsze wyniki otrzymano właśnie dla tych modeli (h-8421, h-931, h-441) oraz dla modeli niezależnych wysp (n-8, n-16). W modelach hierarchincznych przepływ migracji odbywa się tylko w jedną stronę. To sprawia, że zewnętrzne podpopulacje, nieotrzymując żadnych osobników, przeszukują mniejszą część przestrzeni rozwiązań i w konsekwencji zbiegają się do wielu lokalnych minimów. Za to modele o dużej liczbie połączeń zbiegają się do jednego rozwiązania suboptymalnego (Rys. 5.1).

Modele niezależnych wysp (n-8, n-16) nie różnią się niczym od wielokrotnego wykonywania algorytmu jednopopulacyjnego o mniej licznej populacji. To, że pojedyncza populacja (model n-1) radzi sobie lepiej, wynika z faktu, iż posiada większą ilość osobników, co pozwala jej w sumie przeglądać większą przestrzeń rozwiązań. Mała podpopulacja "grzęźnie" w lokalnym minimum, z którego nie jest się w stanie wydostać (Rys. 5.2a). Ta zależność staje się bardziej widoczna wraz ze wzrostem stopnia złożoności problemu.

Z drugiej strony modele z migracjami wykazują większą skuteczność dla złożonych problemów (ponad 100 miast) wtedy, gdy są bardziej rozdrobnione. Potwierdza to wnioski Whitley"a dotyczące granulacji populacji (por. 2.2.2). Topologie w kształcie okręgu osiągnęły najlepsze rezultaty, a zwyciężył model z 16 wyspami z wyspami o stopniu 2 (o-16-b). Można wnioskować, iż większe rozdrobnienie sprzyja eksploatacji nisz, a podwójne połączenia pomagają utrzymać jedność populacji.

Można także zauważyć wpływ liczby połączeń na czas konwergencji. Model hip-16 (hiper-sześcian) posiada aż 4 połączenia na wyspę. To sprawia, że szybciej się zbiega w minimum. Najszybszy czas konwergencji wystąpił w modelu n-1 składającego się z pojedycznej populacji.

Rysunek 5.1: Konwergencja na przykładzie różnych topologii. Każda linia na wykresie określa przystosowanie najlepszego osobnika w danej podpopulacji.(a) Model podpopulacji niezależnych (n-16).(b) Model hierarchiczny (h-8421).(c) Model topologii w kształcie okręgu (o-16-b).(d) Model hipersześcianu (hip-16).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.