www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Wyniki badań » Badanie 3. Wielkość strumienia migracji.

Badanie 3. Wielkość strumienia migracji.

Model z badania drugiego rozszerzono o stałą częstotliwość migracji równą 10. W tabeli 5.4 znajdują się wyniki obliczeń. Pierwsza liczba oznacza całkowitą liczbę migrantów, zaś w nawiasie umieszczono procentowy udział migrantów w populacji.

Najlepsze wyniki uzyskał model z rozmiarem migracji wynoszącym 9,6%. Mniejsze rozmiary migracji nie są w stanie znacząco wpłynąć na przebieg zbieżności, a za duże migracje zmieniają jej przebieg w sposób zbyt silny. Skolicki i DeJong określają rozmiar 10% jako "niepotrzebnie duży", ale wskazują, że inne źródła podają ten rozmiar jako wartość wyjściową [36]. Prawdopodobnie dla każdego modelu optymalny rozmiar strumienia jest nieco inny i wymaga dostrojenia. Można jednak przyjąć rozmiar 10% jako wartość domyślną.

W niniejszym badaniu model dynamicznego dostrajania rozmiaru migracji (Hong) przedstawiony w podsekcji 2.2.4 się nie sprawdził. Uzyskał porównywalne z innymi modelami wyniki dla małych rozmiarów problemów, lecz dla dużych okazał się nieskuteczny. Przykładowy przebieg rozmiaru migracji znajduje się na rysunku 5.4.Rysunek 5.4: Dynamiczne dostrajanie rozmiaru migracji. Model zaproponowany przez Hong"a.

Przy ustalaniu rozmiaru migracji należy także wziąć pod uwagę fakt, iż migracja zmniejsza różnorodność populacji. W standardowym modelu migranci są nie przemieszczani, a kopiowani i następnie zastępują osobniki w docelowych podpopulacjach. Następuje zwiększenie liczby genów migrantów kosztem genów osobników wybranych do usunięcia.

Tablica 5.4: Wpływ liczebności strumienia migracji na względną różnicę jakości - D

Instancja 32 (1,6%) 64 (3,2%) 128 (6,4%) 192 (9,6%) 256 (12,8%) 512 (25,6%) Hong
eil51 5.07 5.92 5.16 4.23 5.77 4.32 6.34
berlin52 7.21 6.89 4.51 4.95 4.56 5.24 5.52
st70 4.30 6.76 6.22 4.06 4.59 7.91 5.13
eil76 9.11 7.25 7.51 6.80 8.10 9.44 5.84
pr76 4.94 4.44 5.87 3.59 6.33 5.43 4.52
rat99 10.57 10.70 11.45 8.84 10.01 11.25 10.75
kroAlOO 8.89 5.39 9.09 8.90 9.29 11.36 7.17
kroBlOO 9.17 6.78 8.40 6.01 8.46 8.68 8.42
kroClOO 8.38 10.34 9.52 8.80 6.80 8.62 8.14
kroDlOO 7.21 7.59 8.73 7.89 6.84 7.91 9.26
kroElOO 5.71 7.23 7.75 5.67 7.29 8.06 8.84
rdlOO 9.53 10.76 9.13 8.78 8.96 7.66 10.98
eillOl 10.91 9.38 9.32 8.68 10.21 8.33 9.92
linl05 8.15 5.53 7.21 8.78 9.60 5.36 9.32
prl07 8.09 8.16 7.88 6.96 8.82 7.92 9.1
prl24 7.56 8.09 6.96 5.48 5.11 5.58 7.85
bierl27 8.20 8.59 8.17 10.52 6.90 9.19 10.04
chi 30 11.26 9.64 8.98 7.91 8.98 8.81 9.43
prl36 10.41 10.17 9.27 9.94 11.14 8.38 13.31
prl44 18.05 7.72 11.17 5.09 7.26 10.39 12.35
chl50 19.53 13.78 12.75 12.27 14.61 12.29 13.59
kroA150 16.88 11.48 9.73 9.55 10.93 10.72 13.54
kroB150 12.46 10.33 9.36 10.46 10.39 10.17 11.3
ul59 17.94 13.88 16.75 15.51 15.09 12.98 19.72
S´rednia 9.98 8.62 8.79 7.9 8.59 8.58 9.6


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.